Játékszabály

Az A38 Hajó a Szerencsejáték Zrt. támogatásával játékpályázatot ír ki az alábbi két témakör szerint.

 

Mivel lehet pályázni?

A játékpályázat során forgalomba nem hozott, egyedi játékokat keresünk.

 

Nevezni két kategóriában lehet:

 

 1. Asztali játék. Ebbe a kategóriába sorolunk minden olyan játék, amelyhez szükséges eszközök elférnek egy asztalon és a játékhoz nincs szükség nagy területre. Ezek lehetnek társasjátékok, de lehetnek olyan játékok is, amelyekkel egyedül játszhatuk.

 

 1. Video játék. Ebbe a kategóriába sorolunk minden olyan játékot, amit számítógépen, tableten vagy telefonon játszhatunk.

 

Milyen játékokat szeretnénk viszontlátni, mi alapján választjuk ki a legjobbat?

Mindenkét kategóriában egy dolgot biztosan fogunk nézni. Mennyire élvezetes játszani az adott játékot? Mennyire tudunk belefeledkezni? Azt is fontosnak tartjuk, hogy játék közben tanuljunk vagy fejlesszük valamely képességünket.

 

Egy játék tervezésénél érdemes figyelembevenni:

 • Egyértelműen fogalmazd meg a játék alappilléreit: mi a játék célja, milyen szabályok szerint kell azt játszani, milyen kihívásoknak kell megfelelni.

 • szerintünk az a jó játék, amely egyaránt igénybeveszi a játékos készségeit, képességeit, stratégiai gondolkodását, esetleg szerepe van a szerencsének is.


 

Hogyan lehet nevezni?

A játékokat 2 körben fogjuk elbírálni.

 

Az első körben koncepcionális terveket várunk, amely alapján megérthetjük játékod lényegét, célját, szabályrendszerét, a feladatokat, amelyeket a játék során meg kell oldani.

 

A második körben a kategóriánként öt legjobb koncepcióval rendelkező pályázók kerülnek meghívásra és feladatuk a koncepció alapján egy működő prototípus elkészítése lesz, melyhez pályaművekként maximum 50.000 forintig költségkeretet biztosítunk.

 

Határidők és beadandók

 

első kör: 2015. november 22. éjfél

 • kitöltött online adatlap (NEVEZÉS menüpont)

 • one pager 1 db A4 oldal pdf formátumban (egy A4-es oldalon mutasd be, hogy miről szól a játékod! Egyetlen kötelező eleme a one pagernek a játékod neve. Minden másban szabad kezet kapsz. Jó tanácsként azt javasoljuk, hogy használj kevés szöveget és sok vizuális elemet, illetve mutasd meg barátaidnak, hogy ők megértik-e a játék lényegét. Ne akard itt elmondani minden részletet, csak a legfontosabb, leglényegesebb dolgokra koncentrálj. Tekints úgy erre az egy oldalra, mint egy plakátra, vagy flyerre, amelynek fel kell keltenie a zsűri érdeklődését. Ha a pályázatod ezen része unalmas, vagy teljesen érthetetlen, kevés az esélyed, hogy bekerülsz a második körbe.)

 • teljes koncepció max 5 db A4 oldal pdf formátumban (ebben a dokumentumban fejtsd ki, hogy miről szól a játékod. Bátorítunk, hogy itt is használj vizuális elemeket abban az esetben, ha valamit egyszerűbb bemutatni, mint leírni. Itt már több kötelező elem van, mégpedig:

  Játék neve
  Kategória neve (asztali játék vagy video játék)
  Kategórián belül mi a játék platformja (asztali játék esetében pl: ügyességi és koordinációs, tábla, kártya, kocka, domino, stb. video játék esetében: számítógép, tablet, telefon)
  Hány ember játszhatja egyszerre a játékot (minimum és maximum)
  Milyen korosztálynak szól elsősorban a játék
  Mi a témája a játéknak (egy szóval)? (pl.: kereskedés, átverés, versenyzés, ügyességi, szimuláció, csata, stb.)
  Miről szól a játék (egy mondatban)? (pl.: Mentsd meg a földet az idegenektől! Jöjj rá, hogy ki a farkasember! Szabadítsd ki a hercegnőt a kastélyból!)
  Játék várható menetideje
  Játékmenet leírása
  Szabályrendszer leírása

   

 • opcionálisan belinkelhetsz egy max 2 perces videót, amely bemutatja a játékot. Ez ugyan opcionális, de erősen javasolt, hiszen egy ilyen videó óriási lehetőséget biztosít, hogy “eladd” az ötletedet és elmagyarázz olyan részeket, amelyeket alló képpel és szöveggel nehéz.

 

Kihirdetés: 2015. november 30. éjfélig

 • a zsűri eddig az időpontig megnevezi azt az 5-5 pályamunkát, amely bejutott a döntőbe

 • ezt követően indul a második kör, melyben működő prototípusokat várunk a pályázoktól. Ezzel kapcsolatban minden másdik körbe jutott pályázóval konzultálunk.

 • prezentáció, amelyen keresztül a pályázó be tudja mutatni játékát egy előadás során

 

További pályázati információ és feltételek

 

A pályázaton való részvétel díjmentes.

 

A határidő után beérkezett, valamint a hiányosan kitöltött, vagy a pályázati kiírásban foglaltaknak nem megfelelően beadott pályázati anyagokat a Kiírónak nem áll módjában elfogadni.

 

A pályázati munkákat nem szolgáltatjuk vissza.

 

Érvényesen pályázhat az a pályázó, aki vállalkozik a pályázati kiírásban közzétett feladat elvégzésére, és a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el, hozzájárul a pályázatra beadott minden anyag nyilvánosságra hozatalához.

 

Amennyiben több személy együtt kíván részt venni a pályázaton, ezen személyek a Kiíróval szemben egy pályázónak számítanak. Ebben az esetben a regisztrációval nyilatkoznak a belső viszonyok tisztázottságáról, valamint a közösen beadott pályázat nevében eljáró személyről.

 

A pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a beadott pályázati munka harmadik személy jogát nem sérti, valamint harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a pályázat megvalósulását bármilyen mértékben akadályozná, bármilyen mértékben korlátozná vagy megnehezítené, ideértve különösen a jelen pályázati felhívásban a Kiíró részére biztosított jogok gyakorlásának akadályozását, korlátozását vagy megnehezülését. Mindezen esetekben a pályázót terheli a teljes körű felelősség, amelyet a pályázó a jelen pályázati kiírás részét képező nyilatkozatban vállal.

 

A pályázó kizárólag saját, új és eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni, továbbá a Kiíróval szemben harmadik személy által – különösen szerzői jogsértés címen – esetlegesen támasztott mindennemű követelésért helytállni és szavatolni. Ilyen jogvitás helyzetben vagy eljárásban a pályázó köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Kiíró helyébe lépjen és a Kiíró az ilyen helyzetből vagy eljárásból elbocsátásra kerüljön.

 

A szerzői alkotással szemben támasztott „új” kritériumnak olyan alkotások felelnek meg, amelyek publikálására korábban sem belföldön, sem külföldön és semmilyen formában sem (ideérve az ötletet, koncepciót és egyéb tervet is) került sor. Amennyiben a pályázó alkotása ennek a kritériumnak nem felel meg, akkor köteles részletes feltáró nyilatkozatot benyújtani, amelyben részletes és mindenre kiterjedő tájékoztatást ad arról, hogy az alkotás korábban milyen mértékben, módon és hol került publikálásra, felhasználására. A Kiíró, illetve adott esetben a zsűri saját belátása szerint jogosult eldönteni, hogy a feltáró nyilatkozatban tett információk alapján az adott alkotás részt vehet-e a pályázatban. A Kiíró vagy adott esetben a zsűri sem az elfogadó, sem az elutasító döntését nem köteles indokolni.

 

Amennyiben a pályázó nem tesz részletes feltáró nyilatkozatot, vagy ha tesz ugyan, de később kiderül, hogy az abban nyújtott információk valótlanok vagy nem kellően részletesek voltak, akkor a pályázatot a Kiíró, illetve adott esetben a zsűri érvénytelenné nyilváníthatja és a pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni. Ebben az esetben a Kiíró jogosult a jelen pályázati feltételekben és jogszabályokban részére biztosított egyéb jogokat is érvényesíteni. A Kiíró vagy adott esetben a zsűri sem az érvénytelenné nyilvánító, sem más döntését nem köteles indokolni.

 

A pályázó a pályázati dokumentáció benyújtásával elfogadja a pályázati kiírásban foglalt feltételeket és aláveti magát a Kiíró és a zsűritagok döntésének. A Kiíró kizárhatja azt a pályázatot, amely a valóságnak nem megfelelő adatot tartalmaz, nem felel meg a formai vagy tartalmi követelményeknek. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. Sem a zsűri, sem a Kiíró nem köteles döntését indokolni.

 

A Kiíró felhatalmazza a zsűrit, hogy az általa kialakított szempontrendszer alapján értékelje és bírálja el a pályamunkákat, és ítélje oda a meghirdetett díjakat. A zsűri fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett művek színvonalát, nem köteles a díjak kiosztására, továbbá, hogy azokat a pályaműveket, amelyek megítélése szerint a formai vagy tartalmi követelményeknek nem teljesen felelnek meg – és ez a körülmény az értékelést nem teszi lehetővé – a pályázatból kizárja. A zsűri döntése ellen kifogásnak helye nincs.

 

Szerzői és felhasználói jogok

A pályázó a pályázati dokumentáció beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Kiíró a beadott pályázati munkákat, az azokkal kapcsolatos bármilyen anyagokat (ideértve különösen, de nem kizárólagosan fényképfelvételeket, képernyőmentéseket, leírásokat, grafikai elemeket, szöveget, zenét, mozgóképet és egyéb audiovizuális anyagot) a pályázat és saját maga, valamint a Szerencsejáték Zrt. promótálása és népszerűsítése céljából szabadon, területi és időbeli korlátozás nélkül, harmadik személynek átengedhető módon, díj fizetésének kötelezettsége nélkül felhasználhatja, így többek között nyilvánosságra hozhatja, nyilvános előadáson felhasználhatja (pl. kiállításon), többszörözheti, terjesztheti, nyilvánossághoz közvetítheti (így többek között bármely, tetszőleges honlapra felteheti), kiállíthatja.

 

A Kiíró részére biztosított felhasználási jog különösen kiterjed arra, hogy a Kiíró referenciaként használja a pályázati munkákat, valamint az azokkal kapcsolatos bármilyen anyagokat. A Kiíró jogosult arra is, hogy harmadik személynek további engedélyt adjon a felhasználására.


 

A Kiíró a pályázó pályázati munkáira a pályázó pályázaton való részvételével, számára a költségtérítés megfizetésével, illetve a pályázati díjazás kifizetésével nem szerez automatikusan kizárólagos felhasználói jogot.

 

Pályázó köteles a Kiírót tájékoztatni a nyertes pályaművek sorsának alakulásáról, illetve annak nyilvános megjelenési felületein köteles feltüntetni a támogatás tényét, melyen szerepel a Talentométer, valamint a Szerencsejáték Zrt. is.

 

A pályázó kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a pályázati munka bármilyen célú promóciója, kommunikációja, megjelenése előtt tájékoztatja arról a Kiírót és megfelelő formában, a Kiíróval egyeztetett módon utal a pályázati munka részvételére jelen pályázaton.

A pályázó a pályázati dokumentáció beküldésével hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez is. Az adatkezelésre vonatkozó információkat a honlapon található Jogi nyilatkozat tartalmazza.

 

További információ:

www.talentometer.hu

info@talentomter.hu


YouTube
Programjaink

Ünnepélyes díjátadó
2015. december 13.
A38 Hajó